SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnášení znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor. Hlavním cílem podpory je dosažení dobrého stavu vod za pomoci snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnášení znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Mezi primární podporované aktivity patří výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami a výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatěžování odpadních vod živinami. Tento program se vztahuje na území celé České republiky, včetně území hlavního města Prahy.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • soukromé obchodní podnikatelské subjekty

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu: 14. 8. – 13. 11. 2015
Alokace na výzvu: 750 mil. Kč
Výše dotace: max. 80 % celkových způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod).
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Omezení v rámci výzvy:

 • Budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu, kdy první fáze byla realizována a podporována z OPŽP 2007–2013.**

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na zařízení staveniště, stavební práce a dodávky s vazbou na projekt.
 • Výdaje na realizaci kanalizace, vybudování záchytných nádrží..
 • Výdaje na demolice a nezbytné úpravy veřejné komunikace v návaznosti na projekt.