Poslední možnost získat dotace v rámci Programu rozvoje venkova

V termínu 26.1. 8:00 – 9.2. 2015 bude spuštěno 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Dotace pro zemědělské podniky

V rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků** bude možné získat dotaci na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné a rostlinné výrobě a do protikroupových systémů a nosných konstrukcí v chmelnicích. Alokace: 700 mil. Kč

Dotace na lesnickou techniku

Podopatření I.1.2.1 je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a začízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

Dotace pro zemědělce a potravináře

V rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům bude možné získat dotaci na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu či krmiv po hodposdářská zvířata poskytující potraviny.