Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou Republikou

program je aktuálně otevřený

V rámci tohoto Operačního programu bude možné získat dotaci na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, přičemž klíčovým hodnotícím kritériem těchto projektů bude významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí.

Operační program se primárně zaměřuje na: vzdělávání a trh práce, instituce a sítě přeshraniční spolupráce, situaci malých a středních firem (MSP), ochranu životního prostředí a zdrojů a na přírodní a kulturní dědictví. Nově v tomto OP budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat o dotaci i malé a střední podniky.

Projekty musí splňovat minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných (na rozdíl od předešlého programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě):

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou Republikou je určen:

a) na území Svobodného státu Bavorska pro: soukromé a veřejné právnické osoby, veřejné a soukromé výzkumné instituce a kompetenční centra, veřejné a soukromé podniky (MSP), veřejné a zčásti veřejné instituce, spolky, svazy, instituce, organizace, které jsou činné v oblasti přírodního a/nebo kulturního dědictví, sdružení a spolky z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, komory a svazy, svazy cestovního ruchu, pro jednotky v území, obce a další územní korporace, zájmová sdružení, Evropské seskupení pro územní spolupráci apod.

b) na území České republiky pro: veřejné a soukromé instituce v oblasti vědy, výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, malé a střední podniky, subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi), neziskové organizace (vč. církví), komory a sdružení, Evropské seskupení pro územní spolupráci apod.

 • Řídící orgán České Republiky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Zprostředkující subjekt České republiky: CRR
 • Řídící orgán Svobodného státu Bavorska: Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie
 • Zprostředkující subjekt Svobodného státu Bavorsko: bude upřesněno
 • Alokace: 103,4 mil. EUR

K dosažení cíle si Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou Republikou stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace:

 • OP 1 SC 1 IP 1a): Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 • OP 1 SC 1 IP 1b): Zlepšení zapojení MSP do výzkumu

PO2: Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů:

 • OP 2 SC 1 IP 6c): Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě
 • OP 2 SC 1 IP 6d): Zvýšení a obnova biodiverzity a ekosystémových slu­žeb

PO3: Investice do dovedností a vzdělávání:

 • OP 3 SC 1 IP 10b): Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

PO4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce:

 • OP 4 SC 1 IP 11b): Prohloubení integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

PO5: Technická pomoc

Finanční alokace na jednotlivé PO:

Popis

Dotační území:

Česká strana: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj

Bavorská strana:

 • zemské okresy: Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge
 • městské okresy (statutární města): Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz

„Na rozdíl od současného programového období budou mít v Bavorsku regiony dotačního území, které přímo nesousedí s hranicí, stejné postavení jako regiony, které k hranici přímo přiléhají."

Popis

OP 1 SC 1 IP 1a): Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro soukromé a veřejné právnické osoby, veřejné a soukromé výzkumné instituce a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení a ESÚS. Hlavním cílem je posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • soukromé a veřejné právnické osoby
 • veřejné a soukromé výzkumné instituce
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací
 • univerzity a vysoké školy
 • vzdělávací instituce
 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace
 • komory a sdružení
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 11.080.505,52 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích
 • Společné využití výzkumných a inovačních kapacit
 • Podpora přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení)
 • Pořizování infrastruktury ve formě nástrojů a přístrojů (jako předpoklad pro realizaci budoucích kooperací)
 • Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovací

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

OP 1 SC 1 IP 1b): Zlepšení zapojení MSP do výzkumu

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro veřejné a soukromé právnické osoby, soukromé a veřejné výzkumné instituce a kompetenční centra, veřejné a soukromé podniky (MSP) a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, malé a střední podniky a ESÚS. Hlavním cílem je zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • veřejné a soukromé právnické osoby
 • soukromé a veřejné výzkumné instituce a kompetenční centra
 • veřejné a soukromé podniky (MSP)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací
 • univerzity a vysoké školy
 • vzdělávací instituce
 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace
 • komory a sdružení
 • malé a střední podniky
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 6.794.756,31 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Podpora přeshraničních kooperací a společných projektů ve výzkumu a inovacích (vč. transferu know-how atd.)
  • kooperace mezi MSP navzájem
  • kooperace mezi MSP a institucemi z oblasti výzkumu a inovací
  • kooperace mezi institucemi výzkumu a inovací navzájem včetně rozvoje specifických služeb v oblasti výzkumu a inovací (za předpokladu pozitivního vlivu na MSP)
 • Rozvoj a zakládání regionálních technologických/kom­petenčních center a vědeckých parků
 • Posilování aktivit malých a středních podniků v klastrech a sítích

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

OP 2 SC 1 IP 6c): Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro veřejné a soukromé právnické osoby, jednotky v území, veřejné a zčásti veřejné instituce, spolky, svazy, instituce, organizace, které jsou činné v oblasti přírodního a/nebo kulturního dědictví, svazy cestovního ruchu a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace (vč. církví), které jsou činné v oblasti kulturniho a přirodniho dědictvi a ESÚS. Hlavním cílem je zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • veřejné a soukromé právnické osoby
 • jednotky v území
 • veřejné a zčásti veřejné instituce
 • spolky, svazy, instituce, organizace, které jsou činné v oblasti přírodního a/nebo kulturního dědictví
 • svazy cestovního ruchu
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu
 • univerzity a vysoké školy
 • vzdělávací instituce
 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace (vč. církví), které jsou činné v oblasti kulturniho a přírodního dědictvi
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 28.744.050,72 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví
  • obnova kulturního a přírodního dědictví (např. budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním významem
  • podpora nehmotného kulturního dědictví
  • koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví
 • Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění
  • přeshraniční opatření v oblasti marketingu (např. turistické zhodnocení kulturního a přírodního dědictví)
  • zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu životního prostředí a ochranu zdrojů, např. tematické (cyklo)trasy a naučné stezky

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

OP 2 SC 1 IP 6d): Zvýšení a obnova biodiverzity a ekosystémových slu­žeb

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro veřejné a soukromé právnické osoby, veřejné a soukromé instituce, sdružení a spolky z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, jednotky v území a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace a ESÚS. Hlavním cílem je zvýšení a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • veřejné a soukromé právnické osoby
 • veřejné a soukromé instituce
 • sdružení a spolky z oblasti ochrany přírody a životního prostředí
 • jednotky v území
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu
 • univerzity a vysoké školy
 • vzdělávací instituce
 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace (vč. církví), které jsou činné v oblasti ochrany životního prostředí
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 10.980.010,02 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny
  • přeshraniční koncepce rozvoje, péče a managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů
  • propojení stávajících chráněných oblastí
  • koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní
 • Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb)
 • Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů (revitalizace, obnova původních stanovišť)

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

OP 3 SC 1 IP 10b): Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro veřejné a soukromé právnické osoby z oblasti vzdělávání a trhu práce, komory a svazy a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat vzdělávací instituce, univerzity a vysoké školy, veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu, subjekty veřejné správy, neziskové organizace (vč. církví) zapojené do vzdělávání, komory a sdružení a ESÚS. Hlavním cílem je odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • veřejné a soukromé právnické osoby z oblasti vzdělávání a trhu práce
 • komory a svazy
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • vzdělávací instituce
 • univerzity a vysoké školy
 • veřejné instituce v oblasti vědy a výzkumu
 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace (vč. církví) zapojené do vzdělávání
 • komory a sdružení
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 11.812.770,51 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání a vzájemná koordinace vzdělávacích programů a kvalifikačních požadavků
  • vývoj společné vzdělávací strategie, jazykové vzdělávání atd.
  • přeshraniční výuka a společné odborné kurzy, resp. studijní programy na vysokých školách
  • odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání
  • výměna informací a zkušeností mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému
 • Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství
  • profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy)
  • výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků, které poskytují vzdělání
  • vzájemné uznávání formálních kvalifikací
  • studie a analýzy v oblasti vzdělávání a trhu práce

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

OP 4 SC 1 IP 11b): Prohloubení integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Tento program je na území Svobodného státu Bavorska určen pro veřejné a soukromé právnické osoby, spolky, komory, svazy, obce a další územní korporace, zájmová sdružení a pro ESÚS. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat subjekty veřejné správy, neziskové organizace vč. církví, komory a sdružení, veřejné a soukromé instituce z oblasti výzkumu a inovací a ESÚS. Hlavním cílem je dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském pohraničí. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Bavorsko:

 • veřejné a soukromé právnické osoby
 • spolky, komory, svazy
 • obce a další územní korporace
 • zájmová sdružení
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi)
 • neziskové organizace vč. církví, komory a sdružení
 • veřejné a soukromé instituce z oblasti výzkumu a inovací
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014–2020 je možné v zásadě kdykoliv. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Termín podání žádosti: 5. 3. 2016
Alokace na program: 27.760.546,98 EUR

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (tzv. Dispoziční fondy spravované euroregiony)
  • projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi)
 • Spolupráce mezi občany a institucemi
  • kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci
  • (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností

Způsobilé výdaje:

 • personální náklady
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a na služby
 • výdaje na vybavení
 • pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce