SC 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor. Hlavním smyslem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v dané lokalitě. Docílí se tím tak zvýšení počtu obyvatel pravidelně zásobovaných pitnou vodou a zabezpečení stability dodávek pitné vody na území, ve kterých „není vybudován veřejný vodovod a jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha." Tento program se vztahuje na území celé České republiky, včetně území hlavního města Prahy.

Vhodný žadatel:

 • obce a kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu: 14. 8. – 13. 11. 2015
Alokace na výzvu: 50 mil. Kč
Výše dotace: max. 85 % způsobilých nákladů

Územní zaměření projektů:

Území celé České republiky.Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Zásadní podmínky:

 • Budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu, kdy první fáze byla realizována a podporována z OPŽP 2007–2013.**
 • Projektová dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení.

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na zařízení staveniště, stavební práce a dodávky s vazbou na projekt.
 • Výdaje na realizaci kanalizace.
 • Vybudování záchytných nádrží výdaje na demolice a nezbytné úpravy veřejné komunikace v návaznosti na projekt.