SC 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

program je aktuálně uzavřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je realizace povodňových opatření a ochrany v intravilánu obcí a v extravilánu, čímž se zmenší rozsah a riziko zaplaveného území, dojde k poklesu počtu zaplavených budov a nemovitostí a sníží se celkové povodňové škody. Tento program se vztahuje na území celé České republiky, včetně území hlavního města Prahy.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 9. 2. 2016
Příjem žádostí o podporu: 1. 3. – 31. 5. 2016
Alokace na výzvu: 1,3 mld. Kč
Výše dotace: max. 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Zásadní podmínky:

1.3.2- V případě podzemních prostor a nádrží projekt musí obsahovat předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv.

1.3.2- V případě vsaku musí projekt obsahovat hydrogeologické posouzení a posouzení transformačního účinku protipovodňových opatření.

1.3.4– Svahová nestabilita bude v aktuálním odborném posouzení Českou geologickou službou (ČGS) při zaregistrování nového objektu do RSN zařazena do kategorie III (nejvyšší nebezpečí).

1.3.4- Aktivace svahové nestability bude způsobena pouze přírodními vlivy (geologická stavba, počasí, odtokové poměry, vegetace apod.).

Způsobilé výdaje:

Minimání způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 tis. Kč (bez DPH).