SC 1.4 Podpora preventivního protipovodňového opatření

program je aktuálně uzavřený

Vhodný žadatel:

  • příspěvkové organizace

Termín vyhlášení výzvy: 1. 6. 2016
Příjem žádostí o podporu: 1. 7. – 31. 8. 2016
Alokace na výzvu: 150 mil. Kč
Výše dotace: max. 85 % z min. výše 200 000 Kč způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Území celé České republiky.

Území potenciálně ohrožená povodňovým rizikem a jejich povodí.

Podporované aktivity:

  • Aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Zásadní podmínky:

  • Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmí musí být v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“
  • Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povodňového plánu musí být v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“

Způsobilé výdaje:

  • Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny 200 tis. (bez DPH).