SC 2.2 Snížení emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek

program je aktuálně uzavřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se zásadním způsobem podílí na vysoké úrovni znečištění ovzduší. Mezi podporované aktivity patří například úplná náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování nebo pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší. Tento program se vztahuje na území celé České republiky se zaměřením na sídelní útvary.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

V případě typového projektu „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií“ nebudou podporovány podnikatelské subjekty. Podpora podnikatelských subjektů v rámci tohoto typového projektu je předmětem Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschop­nost.

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu: 14. 8. – 13. 11. 2015
Alokace na výzvu: 2,5 mld. Kč
Výše dotace: 60 % (výměna lokálního zdroje tepla), ostatní max. 85 % celkových způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy, se zaměřením na sídelní útvary – města, obce (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované typy projektů a aktivit:

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění u stacionárních zdrojů.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.

Způsobilé výdaje:

 • Obecně jsou za způsobilé výdaje považovány výdaje za stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, minimálně ve výši 100 tis. na projekt.
 • U projektů na podporu technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat max. 850 tis. Kč bez DPH /1 t NH3.
 • U projektů na realizaci kotlů se max. výše způsobilých výdajů pohybuje mezi 8 300 – 9 400 Kč /1 kW instalovaného výkonu kotle dle druhu kotle a 5 000 Kč na otopnou soustavu (ceny bez DPH).
 • Maximální způsobilé výdaje na realizaci tepelných čerpadel se podle druhu pohybují od 10 do 30 tis. Kč (bez DPH) /1 kW instalovaného výkonu čerpadla.