SC 2.3 Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor a nestátní neziskové organizace. Hlavním cílem je zlepšit a modernizovat systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. To má napomoci mimo jiné i k „vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší." Mezi cíle tohoto programu také patří identifikace zdrojů znečišťování ovzduší. Podpora se vztahuje na území celé České republiky, včetně území hlavního města Prahy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 15. 10. 2015.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Termín vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015
Příjem žádostí o podporu: 15. 10. 2015 – 14. 10. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 200 mil. Kč
Výše dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované typy projektů a aktivit:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku, zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci.
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci.
 • Podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových ply­nů.
 • Infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování, zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry.
 • Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování.
 • Podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory