SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

program je aktuálně otevřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je preventivní opatření a zabránění vzniku skladování odpadů na celém území České republiky, včetně území hlavního města Prahy. Mezi hlavní podporované aktivity patří snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobku na konci životnosti pro opětovné použití (předcházení vzniku komunálních odpadů jako je např. textil, nábytek, aj.) a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Spuštění programu je stanoveno na 1. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 1. 8. 2016
Příjem žádostí: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016
Alokace na výzvu: 100 mil. Kč
Výše dotace: 85 % z min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů
 • 3.1.2 Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží nadměrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

Příklady podporovaných projektů v aktivitě 3.1.1 

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny)
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybu­dování sběrné sítě kontejnerů.
 • Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení).
 • Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce.

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce a související služby
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
  • nové zařízení nezabudované do stavby
  • vybavení na rekonstrukci a modernizace stávajících zařízení
  • účelové počítačové vybavení
 • svozová technika
 • letáky, brožury, webové stránky a propagační videa, která podpoří osvětu občanů (do výše max. 5 % celkových způsobilých výdajů a zároveň ne více než 200 tis. Kč).
 • zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání