SC 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Primárním cílem je podpora materiálového a energetického využití odpadů za účelem snížení spotřeby primárních zdrojů. Používání recyklovatelných materiálů a surovin z odpadů by mělo nahradit doposud závislou výrobu na primárních surovinách.

Vhodný žadatel:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace25 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy26,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.).

Termín vyhlášení výzvy: 1. 8. 2016
Příjem žádostí o podporu: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016
Alokace na výzvu: 1,85 mld. Kč
Výše dotace: max. 85 % min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity

 • aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů v rámci aktivity 3.2.1:

 • Výstavba/vyba­vení/moderniza­ce (s navýšením kapacity) kompostáren provozovaných v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, které zahrnují další systémové prvky, jako je svoz a třídění biologicky rozložitelného odpadu z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • Výstavbu/moder­nizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu

Příklad podporovaných projektů v rámci aktivity 3.2.2:

 • Výstavba/vyba­vení/moderniza­ce zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů

Příklad podporovaných projektů v rámci aktivity 3.2.3:

 • Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic

Příklady podporovaných projektů v rámci aktivity 3.2.4:

 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních

Zásadní podmínky:

 • U projektů typu sběrných dvorů musí být zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.
 • U projektů typu kompostárna při zpracování biologicky rozložitelných odpadů je nutná aplikace výsledného kompostu na zemědělský půdní fond dle požadavků zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
 • Důraz bude kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) s cílem dosažení nejlepších environmentálních parametrů.
 • Svozový prostředek v rámci projektů odděleného sběru odpadů může být v době udržitelnosti projektu použit nad rámec plněné plánované kapacity projektu i pro svoz jiných separovaných odpadů, ve výzvě pro předkládání žádostí neuvedených (nikoliv směsné komunální odpady), maximálně však do 25 % objemové kapacity projektu.

Způsobilé výdaje:

 • Stavební práce a související služby ve vazbě na daný projekt.
 • Nákup hmotného a nehmotného majetku:
  • nové zařízení nezabudované do stavby
  • zařízení na třídění, úpravu nebo jiné využití odpadů
  • nové nádoby odděleného sběru nenahrazující stávající nádoby
  • svozová a manipulační technika uzpůsobená výhradně pro sběr odpadů
  • technologie, které zjednodušují přepravu odpadů
  • zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností
  • zařízení sběrných dvorů, překladišť a skladů odpadů
  • vybavení a rekonstrukce
 • Propagační materiály zajišťující osvětu občanů (do výše max. 5 % celkových způsobilých výdajů a zároveň ne více než 100 tis. Kč).