SC 3.3 Rekultivace starých skládek

otevření plánováno na 10/2015

Tento program je určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Primárním cílem podpory je rekultivace starých skládek, které v mnoha případech nejsou ani monitorovány, neboť často byly provozovány v době, „kdy ještě nebyly nastaveny dostatečně přísné technické parametry pro stavbu a provoz skládek (těsnící vrstvy apod.)." Skladování starého technicky nebezpečného odpadu má velice nepříznivý dopad na životní prostředí a v některých případech může být nebezpečné i pro lidské zdraví. Tento program se vztahuje na území celé České republiky, včetně území hlavního města Prahy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc říjen v roce 2015.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: říjen 2015
Předpokládaný příjem žádostí o podporu: listopad 2015
Alokace na výzvu: 400 mil. Kč
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Příklady podporovaných projektů:

 • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Zásadní podmínky:

bude upřesněno výzvou

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou