SC 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen proveřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem této podpory je snížení, inventarizování a odstranění starých ekologických zátěží na území ČR, včetně hlavního města Prahy. Inventarizace a odstraňování starých ekologických zátěží slouží jako „základní administrativní nástroj pro prevenci vzniku závažné kontaminace, rozlišení „starých“ a „nových“ ekologických zátěží, ke klasifikaci prioritních ekologických zátěží a pro efektivní nastavení ekonomických nástrojů využívaných v rámci řešení dané problematiky."

Vhodný žadatel:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace(obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Termín vyhlášení výzvy: 14. 3. 2016
Příjem žádostí o podporu: 1. 4. – 30. 6. 2016
Alokace na výzvu: 600 mil. Kč

Výše dotace: max. 85 % celkových způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na celém území ČR, včetně území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • 3.4.2 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • 3.4.3 sanace vážně kontaminovaných lokalit

Příklady podporovaných projektů:

 • v rámci 3.4.2 – Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminované­ho území.
 • v rámci 3.4.3 – Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Zásadní podmínky:

 • V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu, a to ve výši min. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • U projektů inventarizace a kategorizace starých zátěží musí být doloženo, že projekt komplexně řeší sběr dat o starých ekologických zátěžích, vede k jejich sjednocení nebo řeší návaznou etapu: získávání informací o dosud nezmapovaných kontaminovaných místech včetně stanovení a kategorizace jejich priorit.
 • U projektů na zpracování analýzy rizika a na odstraňování starých ekologických zátěží musí být prokázáno, že příjemce zátěž nezpůsobil a že její původce neexistuje.
 • U projektů typu odstraňování starých ekologických zátěží musí být předložena analýza rizik zpracovaná v souladu s pokynem MŽP č. 1/2011.
 • Žadatel je vlastníkem či nájemcem rekultivovaných či sanovaných nemovitostí minimálně do data předložení závěrečného vyhodnocení akce.