SC 3.5 Snížení enviromentálního rizika a rozvíjení systémů jeho řízení

program je aktuálně uzavřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je omezování a snižování enviromentálních rizik. Naplnění tohoto cíle se má dosáhnout například za pomoci rozvoje, modernizace a aplikace nových technologií a postupů, realizace technologií s vyšší bezpečností provozu při nakládání s chemickými látkami, vytvoření systému prevence závažných havárií apod. Tento program se vztahuje na území celé České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 15. 10. 2015.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015
Příjem registračních žádostí: 15. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 15. 10. 2015 – 14. 10. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 60 mil. Kč
Výše dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství

2) vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií

3) vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

4) rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)

Typy podporovaných projektů:

 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami
 • rekonstrukce chladícího zařízení – změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů
 • protipožární izolace zásobníků LPG
 • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek
 • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek
 • znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií
 • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek

Způsobilé výdaje:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve kterých je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí zařízení pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
 3. dodávky a služby spojené s vytvořením informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s vytvořením expertních center REACH a center prevence rizik, infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií
 5. výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).