SC 4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

program je aktuálně otevřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je územní ochrana národně významných chráněných území (NP, NPR, NPP) a velkoplošných chráněných území (CHKO). Předmětem zájmu jsou zejména „přírodně cenné plochy, které hostí řadu vzácných druhů a stanovišť" a které jsou zároveň v ohrožení díky působení člověka, invazních druhů i druhů chráněných živočichů a rostlinstva. Tento program se vztahuje na chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP a CHKO) a lokality soustavy Natura 2000.

Vhodný žadatel:

 • Pro typ opatření I. „implementace soustavy Natura 2000“ – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.
 • Pro výzvu č. 31 – Kraje

Termín vyhlášení výzvev: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu – výzva č. 9 (typ opatření I.): 14. 8. 2015 – 31. 12. 2016
Příjem žádostí – výzva č. 31: 30. 5. – 31. 12. 2017
Alokace programu: 30 % z PO 4
Alokace na výzvu č. 9 ( průběžná): 750 mil. Kč
Alokace na výzvu č. 31 – 250 mil. Kč
Výše dotace: max. 85 % způsobilých výdajů; v případě resortních organizací pro všechny opatření a příslušných orgánů ochrany přírody pro zajištění implementace, plánování péče a péče o soustavu Natura 2000 až do výše 100 %.

Územní zaměření projektů:

Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000 mimo hl. města Prahy

Podporované aktivity:

1) zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury)

2) sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

Zásadní podmínky:

 • S výjimkou rezortních organizací MŽP a příslušných orgánů ochrany přírody u neinvestičních záměrů realizovaných z titulu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. musí být příjemce podpory vlastníkem, nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření (v případě investičních záměrů) či čestným prohlášením, že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy (v případě neinvestičních záměrů).
 • Objekt musí plnit výhradně funkci návštěvnického střediska s možnými doplňujícími aktivitami: environmentální vzdělávání, environmentální poradenství, informační centrum, nepřipouští se pouze částečné obsazení objektu (např. pouze některá patra nebo místnosti budovy vyhrazené pro vzdělávací, poradenská nebo informační centra) nebo využití prostor stanovené procentuálně z činnosti žadatele.
 • V případě rekonstrukcí stávajících budov pro návštěvnická střediska musí po realizaci projektu být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540–2 (2011).

Způsobilé výdaje:

 • Zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a nezbytné péče o NP, CHKO, NPR, NPP, EVL a PO a PR a PP na území EVL, PO, NP nebo CHKO.
 • Sběr informací a zpracování odborných podkladů, včetně zajištění potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění předmětů ochrany (druhů a stanovišť) nebo řešení problematiky invazních druhů.
 • Stavební práce a úpravy, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory.
 • Obnova a tvorba prvků, které zvyšují strukturní diverzitu biotopů nebo přispívají k ochraně druhů včetně omezení ohrožujících faktorů (např. kamenné zídky, snosy, stavební a terénní úpravy k usměrnění bezpečného pohybu živočichů aj.).
 • Výdaje na dokončovací a rozvojovou péči( jedná se o specifickou následnou péči) v rámci realizace projektu.
 • Vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem, např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními či budování provizorních komunikací.
 • Nákup hmotného a nehmotného majetku (účetní hodnota majetku bez úroků z úvěrů.)
 • Výdaje na osvětovou nebo informační kampaň, pokud je nezbytnou součástí projektu.
 • Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez DPH).

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • dosažení stanovených cílů národně významných chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000.
 • zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím realizace vhodných opatření.
 • dokončení implementace soustavy Natura 2000.