SC 4.2 Posílení biodiverzity

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem je podpora péče o vzácné druhy,jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, o jejich stanoviště, celkovou obnovu a tvorbu, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů a předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. Tento program se vztahuje na území celé České republiky, mimo území hlavního města Prahy.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu: 14. 8. – 14. 10. 2015
Alokace programu: 7% z PO4
Alokace na výzvu: 37 mil. Kč
Výše dotace: max. 85 % celkových způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

2) péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

3) prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

4) předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Podporovaná opatření:

 • mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
 • eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů,
 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.

Zásadní podmínky:

 • S výjimkou příslušných orgánů ochrany přírody u neinvestičních záměrů realizovaných z titulu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. musí být příjemce podpory vlastníkem, nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření (v případě investičních záměrů) či čestným prohlášením, že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy (v případě neinvestičních záměrů).
 • Předmětem podpory mohou být pouze opatření, která přispívají k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. V případě invazních druhů myslivecky užívaných lze opatření podpořit pouze se souhlasem mysliveckého hospodáře/uživatele honitby.
 • V projektech zaměřených na předcházení, minimalizaci a nápravu škod působených zvláště chráněnými druhy živočichů je nutná podmínka, že hrozící škoda na přírodně cenných lokalitách není dočasná.

Způsobilé výdaje:

 • jako součást realizace opatření sběr informací a zpracování odborných podkladů včetně zajištění potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany druhů a stanovišť nebo řešení problematiky invazních druhů,
 • Stavební práce a úpravy, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory.
 • Obnova a tvorba prvků, které zvyšují strukturní diverzitu biotopů nebo přispívají k ochraně druhů včetně omezení ohrožujících faktorů (např. kamenné zídky, snosy, stavební a terénní úpravy k usměrnění bezpečného pohybu živočichů aj.).
 • Výdaje na dokončovací a rozvojovou péči( jedná se o specifickou následnou péči) v rámci realizace projektu.
 • Vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem, např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními či budování provizorních komunikací.
 • vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací).
 • výdaje na nestavební opatření a úpravy zaměřené na ochranu živočichů (např. instalace hnízdních budek, ochranných prvků k omezení mortality ptáků na skleněných stěnách, trolejích, nestavební opaření k usměrnění bezpečného pohybu živočichů apod.).
 • Nákup hmotného a nehmotného majetku (účetní hodnota majetku bez úroků z úvěrů).
 • Výdaje na osvětovou nebo informační kampaň, pokud je nezbytnou součástí projektu.
 • Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez DPH).