SC 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem podpory je „zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny." Mezi podporované aktivity bude například patřit revitalizace vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zprůchodnění migračních bariér pro živočichy, opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury apod. Přínosy naplnění cílů přispívají zároveň ke zvýšení schopnosti ekosystémů a krajiny přizpůsobit se změně klimatu a snižovat její negativní dopady.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu – kolová Výzva č. 12: 14. 8. – 14. 10. 2015
Alokace na kolovou (soutěžní) výzvu č. 12: 164 mil. Kč
Příjem žádostí o podporu – průběžná Výzva č. 13: 14. 8. 2015 – 31. 12. 2016
Alokace na průběžnou výzvu č. 13: 1,25 mld. Kč
Příjem žádostí o podporu – kolová Výzva č. 14: 14. 8. – 31. 12. 2016
Alokace na průběžnou výzvu č. 14: 500 mil. Kč
Výše dotace: 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů dle podporované aktivity
Alokace programu: 43 % z PO 4

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

4.3.1. (výzvy č. 12 a 14) – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury , výše podpory 75 % ZV.

4.3.2. (výzva č. 12) – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur , výše podpory 80 % ZV, v případě realizace vodních nádrží-rybníků 50 % ZV.

4.3.3. (výzvy č. 12 a 13) – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů , výše podpory 80 % ZV.

4.3.4. (výzva č. 12) – Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 , výše podpory 75 % ZV.

4.3.5. (výzva č. 12) – Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu , výše podpory 75 % ZV.

Zásadní podmínky:

 • S výjimkou příslušných orgánů ochrany přírody u neinvestičních záměrů realizovaných z titulu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. musí být příjemce podpory vlastníkem, nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření (v případě investičních záměrů) či čestným prohlášením, že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy (v případě neinvestičních záměrů). U opatření zpracování plánů ÚSES se nevyžaduje doložení vlastnických vztahů. Pro opatření v lesích (aktivita 4.3.4) musí být příjemcem podpory vlastník či nájemce (§ 5 odst. 2 zákona 289/1995 Sb.).
 • Aktivita 4.3.2: Projekt výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní nemá za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční apod.).
 • Aktivita 4.3.3: Projekt revitalizace vodního toku a nivy či říčních ramen (včetně slepých) sleduje a rozvíjí aspekty ekologicko-morfologického zlepšení vodního toku a nivy, cíle revitalizací nebo procesy renaturací.
 • Aktivita 4.3.4: Realizací projektu na provedení výchovného zásahu dojde ke zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin v porostní skupině alespoň o 5 %.

Způsobilé výdaje:

 • Stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory (např. ochrana a ošetření vysázených dřevin, likvidace nevhodných náletových dřevin, likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,podporu konektivity krajiny a populací organismů, revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, zprůchodnění migračních bariér pro vodní (včetně semiakvatilních) a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, protierozní ochrana, vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu provizorní komunikace apod.).
 • výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací.
 • stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).
 • zpracování plánů ÚSES odpovídajících požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí.
 • Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 4.3 jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez DPH).

Přínos k naplnění stanovených cílů:

Aktivity ke zprůchodnění migračních bariér budou směřovány prioritně do nejvíce problematických míst z hlediska průchodnosti krajiny pro velké savce a ostatní živočichy nebo dle míry jejich mortality na komunikacích (významné tahové cesty obojživelníků, místa, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.); obdobně bude zaměřena pozornost na obnovu prostupnosti vodních toků (výstavba rybích přechodů nebo odstraňování bariér jako jsou jezy, stupně) a omezení mortality ryb na vodních elektrárnách; hlavním přínosem opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny pro živočichy bude posílení stability jejich populací a snížení negativních vlivů v oblasti zraňování a usmrcování živočichů:

 • a) opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů spočívající v přiblížení přirozené struktury a nastolení systému hospodaření souladu s přírodními procesy, což povede ke zvýšení odolnosti proti abiotickým a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a potenciál jejich celospolečensky významných funkcí
 • b) zajištění obnovy vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další vodní krajinné prvky, která podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. stabilitu všech ekosystémů i biodiverzitu.
 • c) posilování ekologické stability krajiny obnovou a vytvářením krajinných prvků a struktur.
 • d) podpora opatření pro zpomalení povrchového odtoku z povodí, která mají v krajině

  protierozní efekt a snižují negativní dopady povodní a přívalových dešťů na krajinu a objem a závažnost škod na majetku a zdraví osob.