SC 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a pro fyzické osoby podnikající. Hlavním cílem je zlepšení kvality a zvýšení životní úrovně prostředí v sídlech za pomoci revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Dotace se vztahují na území celé České republiky, mimo území hlavního města Prahy.

Vhodný žadatel:

 • kraje a obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2015
Příjem žádostí o podporu: 14. 8. – 14. 10. 2015
Alokace programu: 20 % z PO 4
Alokace na výzvu: 152 mil. Kč
Výše dotace: max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Podporovaná opatření:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.zlepšení životního prostředí v sídlech.

Zásadní podmínky:

 • S výjimkou příslušných orgánů ochrany přírody u neinvestičních záměrů realizovaných z titulu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. musí být příjemce podpory vlastníkem, nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), nebo musí disponovat souhlasem vlastníka pozemku s realizací opatření (v případě investičních záměrů) či čestným prohlášením, že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy (v případě neinvestičních záměrů).
 • Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny.
 • Obec dosahuje ke dni podání žádosti minimálního počtu 500 obyvatel.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření, do výše limitu výdajů na přípravu projektu dle pravidel pro příjemce. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářské tvorby a dle osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
 • pořízení studie nakládání se srážkovými vodami na revitalizovaných plochách, vč. vodních ploch a částí vodních toků, je-li navázána na realizované opatření a splňuje-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy.
 • zpracování dendrologického průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu při dodržení podmínek způsobilosti předprojektové přípravy.
 • stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby (výsadba dřevin, dokončovací a rozvojová péče o dřeviny, odstranění dřevin nezbytné k založení nové zeleně, založení nových trávníků, opatření na podporu biodiverzity rostlin a živočichů, přeměna nepropustných ploch v plochy propustné, opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod.
 • vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí).
 • výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně a vodních toků a ploch.
 • výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků) s výjimkou samostatného odbahňování (maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce).