SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

program je aktuálně otevřený

Tento program je primárně určen pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace a pro církve a náboženské společnosti a jejich svazy. Hlavním cílem podpory je snížení energetické náročnosti a zvýšení využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Tím se má docílit za pomocí úprav tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, technologií na využití odpadního tepla a nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. Tento program se vztahuje na území celé České republiky. Spuštění programu je proběhlo 1. 9. 2016.

Vhodný žadatel:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,

ústavy, spolky),

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky.

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2016
Příjem registračních žádostí: 1. 9. 2016
Příjem plných žádostí: 1. 9. 2016 – 20. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 3 mld. Kč
Výše dotace: až 40 % z min. výše 100 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé České republiky.

Podporované aktivity:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:

 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • biomasu
  • tepelná čerpadla
  • kondenzační kotle na zemní plyn
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • fototermické solární systémy
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou teplovodní otopné soustavy (pokud původní zdroj tepla pracoval bez otopné soustavy)
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • v případě realizace projektů s využitím metody EPC jsou za způsobilé výdaje pro podporu formou dotace považovány pouze stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budovy nebo s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (pouze část spojená s instalací vzduchotechnických rozvodů)