SC 5.2 Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro veřejný sektor. Hlavním smyslem je podpořit dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního elektrického standardu v případě výstavby budov nových. Bude tím podpořena příkladná role veřejného sektoru v oblasti energetických úspor a zároveň tím „přispěje k jejich většímu rozšíření a propagaci především v rámci státní správy a veřejné samosprávy." Tento program se vztahuje na území celé České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 15. 10. 2015 .

Vhodný žadatel:

  • kraje a obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizační složky státu
  • veřejné výzkumné instituce
  • příspěvkové organizace
  • vysoké školy, školy a školská zařízení

Termín vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015
Příjem registračních žádostí: 15. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 15. 10. 2015 – 14. 10. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 200 mil. Kč
Výše dotace: až 60 % z min. výše 100 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov; tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

Způsobilé výdaje:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu
  • výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)