M04 – 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro všechny zemědělské podnikatele a podniky všech velikostních kategorií. Dotace je zaměřena na investice do ustájovacích a chovatelských zařízení, skladovacích kapacit na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy proběhlo 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě
 • skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě
 • zvýhodnění jsou mladí začínající zemědělci (FO, PO)

Výzva vyhlášena: 29. 7. 2016
Příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 2 548 400 Kč

Výše dotace:

 • 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pro mladé začínající zemědělce ve znevýhodněných oblastech,
 • 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pro oblasti čelící přírodním či jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytnutí plateb (LFA oblasti)
 • Maximálně může míra podpory dosáhnout 60 % způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

 • Záměr a) projekty do 1 000 000,– Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba
 • Záměr b) projekty do 1 000 000,– Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba
 • Záměr c) projekty do 5 000 000,– Kč, vč.; Skot
 • Záměr d) projekty do 5 000 000,– Kč, vč.; Prasata
 • Záměr e) projekty do 5 000 000,– Kč, vč.; Drůbež
 • Záměr f) projekty do 5 000 000,– Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)
 • Záměr g) projekty do 5 000 000,– Kč, vč.; Rostlinná výroba
 • Záměr h) projekty nad 5 000 000,– Kč do 150 000 000,– Kč; Skot
 • Záměr i) projekty nad 5 000 000,– Kč do 150 000 000,– Kč; Prasata
 • Záměr j) projekty nad 5 000 000,– Kč do 150 000 000,– Kč; Drůbež
 • Záměr k) projekty nad 5 000 000,– Kč do 150 000 000,– Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)
 • Záměr l) projekty nad 5 000 000,– Kč do 150 000 000,– Kč; Rostlinná výroba
 • Do záměrů c) – g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b).

Zásadní podmínky:

 • Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje pro živočišnou výrobu

Popis

Způsobilé výdaje pro rostlinnou výrobu

Popis

Způsobilé výdaje společné pro živočišnou a rostlinnou výrobu

Popis