M04 – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

program je aktuálně uzavřený

Cílovou skupinou tohoto programu jsou zemědělští podnikatelé, výrobci potravin či výrobci krmiv, kteří splňují definici mikro, malého, nebo středního podniku. Hlavním cílem podpory je zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschop­nosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Mezi podporované aktivity patří investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov. Tyto aktivity napomohou žadatelům k rozvoji místních trhů, zkrácení dodavatelských řetězců a k využití moderních technologií, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Vyhlášení výzvy proběhlo 29.7.2016.

Vhodný žadatel:

 • zemědělský podnikatel splňující definici mikro, malého, nebo středního podniku
 • výrobce potravin splňující definici mikro, malého, nebo středního podniku
 • výrobce krmiv splňující definici mikro, malého, nebo středního podniku

Výzva vyhlášena: 29.7.2016
Příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 756 200 Kč

Podporované aktivity:

 • Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv
 • Investice pro finální úpravu, balení a značení produktů
 • Investice do skladování
 • Investice související s uváděním produktů na trh – včetně výstavby a rekonstrukcí budou a vybavení prodejen

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé)
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý)
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu) – (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 • DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Způsobilé výdaje

Popis