M04 – 4.3.1 Pozemkové úpravy

program je aktuálně uzavřený

Cílovou skupinou tohoto programu jsou pobočky krajských pozemkových úřadů. Hlavním cílem podpory je provedení pozemkových úprav, při nichž dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním územní a realizace plánu společných zařízení, který obsahuje například opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu apod. Předpokládané spuštění programu proběhlo 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou:
  • fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků
  • vysokými školami se školním lesním podnikem
  • středními školami nebo učilišti se školním polesím
  • obcemi
  • právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí

Termín vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 268 600 Kč
Výše dotace: 80 % z výše způsobilých výdajů 10 000 – 8 mil. Kč

Podporované povrchy lesních cest :

 • asfaltový beton
 • penetrační makadam
 • mechanicky zpevněné kamenivo MZK
 • vibrovaný štěrk VŠ
 • kamenivo částečně vyplněné cementovou maltou
 • kamanivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty
 • štěrk
 • štěrkodrť ŠD

Způsobilé výdaje:

 • investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,