M04 – 4.3.2 Lesnická infrastruktura

program je aktuálně otevřený

Cílovou skupinou tohoto programu jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. Hlavním cílem této dotace je podpora rekonstrukce a budování nové lesnické infrastruktury. Vyhlášení výzvy proběhlo v měsíci únoru roku 2017.

Vhodný žadatel:

  • FO nebo PO
  • Vysoké školy se školním lesním podnikem
  • Střední školy nebo učilišti se školním polesím
  • Obce nebo jejich svazky

Výzva vyhlášena: únor 2017
Příjem žádostí: 4. 4. – 24. 4. 2017
Alokace: 268 600 Kč

Podporované aktivity:

  • podpora rekonstrukcí a budování nové lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest (zohlednění vlivu cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa)

Způsobilé výdaje:

  • investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení1; mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky)
  • nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury a­pod.)
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
  • nákup pozemku – maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za stanovených podmínke