M06 – 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro všechny mladé zemědělce, kteří zahajují svou činnost poprvé a nejsou déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidováni jako zemědělští podnikatelé. Dotace je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Mladý začínající zemědělec (FO nebo PO), který podniká v zemědělské výrobě a působí v malém nebo mikro podniku jako vedoucí podniku.
 • V případě FO se jedná o osobu, která:
  • dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40,
  • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotaci doplní,
  • není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele,
  • neplnila před podáním Žádosti o dotaci funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu,
  • nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.
 • V případě PO se jedná o subjekt řízený fyzickou osobou, která:
  • dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40,
  • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotaci doplní,
  • plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100%,
  • je oprávněna za PO jednat samostatně

Termín vyhlášení výzvy: únor 2017
Příjem žádostí: 4. 4. – 24. 4. 2017
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 337 500 000 Kč

Výše dotace

Druh dotace: přímá nenávratná dotace na realizaci podnikatelské­ho plánu.

 • Žadatel o dotaci vždy žádá o částku 45 tis. EUR (cca 1 250 000 Kč).
 • Dotace bude poskytnuta ve třech splátkách:
  • Výše první splátky činí 50% dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
  • Druhá splátka činí 45% dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského záměru.
  • Třetí splátka činí 5% dotace a je podmíněna řádným provedením podnikatelského záměru.

Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

Podporované aktivity

Podpora je poskytována na realizaci podnikatelské­ho plánu.

Obsahem podnikatelského plánu mohou být:

 • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní).
 • Zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech.
 • Výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné, vysazených na základě uděleného povolení pro novou výsadbu.
 • Výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné.
 • Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu.
 • Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby.
 • Nákup zemědělských nemovitostí.
 • Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní).
 • Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku.
 • Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

Zásadní podmínky

 • Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku.
 • Podpora je podmíněna předložením, podnikatelského plánu, který je vyhotoven na 4 roky.
 • Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.