M08 – 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

program je aktuálně uzavřený

Cílovou skupinou tohoto programu jsou FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. Hlavním cílem dotace je podpora nové techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Vyhlášení výzvy proběhlo 29.7.2016.

Vhodný žadatel:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou:
  • fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků
  • vysokými školami se školním lesním podnikem
  • středními školami nebo učilišti se školním polesím
  • obcemi
  • právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí

Plánované vyhlášení výzvy: 29.7.2016
Příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 221 300 Kč

Podporované aktivity:

 • investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů
 • techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin

Zásadní podmínky:

Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Způsobilé výdaje:

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)