M08 – 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

program je aktuálně uzavřený

Tento program je zaměřen na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je proběhlo v měsíci únoru roku 2017.

Vhodný žadatel:

  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
  • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2017
Příjem žádostí: 4. 4. – 24. 4. 2017
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 31 900 000 Kč

Výše dotace

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.

  • Maximální výše dotace:50 % ze způsobilých výdajů
  • Minimální investice, ze které je stanovena dotace, činí minimálně 10 000 Kč na projekt.
  • Maximální investice, ze které je stanovena dotace, může být 5 000 000 Kč na projekt.

Příspěvek EU činí 75 % veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

Zásadní podmínky:

  • O dotaci nemůže žádat sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatel/příjemce dotace, který není obcí, právnickou osobou založenou nebo zřízenou obcí nebo není dobrovolným svazkem obcí, musí splňovat definici mikro nebo malého podniku až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
  • Dotaci nelze poskytnout na: nákup použitého zařízení, zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělicí a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě.

Způsobilé výdaje:

Popis