M08 – 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

program je aktuálně uzavřený

Tento program má zajistit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. Podporovány jsou projekty malého charakteru, které zvýší retenci vody v krajině, zpomalí odtok vody, sníží odnos splavenin nebo budou mít protierozní funkci. Podpora je poskytována na výstavbu, rekonstrukci a obnovu funkce retenčních nádrží, na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin, na provádění preventivních protipovodňových opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizaci a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů a na protierozní opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. hrazení a stabilizaci strží, zábrany sesuvů půdy, sanace nátrží a erozních rýh. Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUFL“) na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 43 700 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 70 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Zásadní podmínky:

 • Dotaci nelze poskytnout na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu zeleně.

Způsobilé výdaje:

 • Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin,
 • hrazení a stabilizace strží,
 • preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů,
 • protierozní opatření v povodí malých vodních toků, např. zábrany sesuvu půdy, sanace nádrží a erozních rýh,
 • výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže (největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a největší hloubka nepřesahuje 9 m; celkový objem nádrže je dán součtem ovladatelného ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení; stálé nadržení je nejvýše 10 % celkového objemu). Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí obsahovat rybochovná zařízení, tj. loviště, kádiště na návodní nebo vzdušní straně, přístupová schodiště a rampy, prokysličovací zařízení na vtoku do nádrže, apod.,
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.