M08 – 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

program je aktuálně uzavřený

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy, tedy klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.). Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 126 000 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 200 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Zásadní podmínky:

 • Žadatel doloží standardizované stanovisko Lesní ochranné služby (LOS) potvrzující kalamitní rozsah způsobený abiotickými vlivy nejméně na 20 % příslušného lesního potenciálu. Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být pro vydání stanoviska na porostní skupině, na které bude realizován projekt, stojící stromy nebo alespoň rozpracovaná obnova se stojícími stromy v množství umožňujícím posouzení kalamitního rozsahu způsobeného suchem.
 • Při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze v určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin.
 • Při integrované ochraně před škůdci lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin z registru povolených přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař­ské péči.
 • Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být na porostní skupině, na které bude realizován projekt, podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) minimálně 30 %.

Způsobilé výdaje:

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci,
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy),
 • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem),
 • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).