M08 – 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

program je aktuálně uzavřený

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy. Podpora je poskytována na odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích. Jedná se o sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, opravu poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků. Podpora je také poskytována na odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a vodní toky, popř. jejich části, vodní útvary a lesní cesty, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 31 500 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Zásadní podmínky:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně v místě realizace projektu, které nesmí být starší 3 let od data podání Žádosti o dotaci.
 • Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů podle – potvrzující skutečnost, že povodňová situace zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu. Předmětem posuzovaní povodňových škod budou vodní toky a příčné a podélné objekty na nich, lesní cesty, strže a sesuvy.

Způsobilé výdaje:

 • Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích pokud se jedná o PUPFL – sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků,
 • odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech,
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.