M08 – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

program je aktuálně uzavřený

Podpora je zaměřena na hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny pozitivně ovlivňují vlastnosti lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 23. 5. 2016 (13:00)
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 84 000 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

  • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 20 000 Kč na projekt.
  • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 6 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Zásadní podmínky:

  • Žadatelem o dotaci nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatelem nemohou být státní podniky.

Způsobilé výdaje:

  • Částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.