M08 – 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

program je aktuálně uzavřený

Podpora je zaměřena na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporovány jsou projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí. Podpora je poskytována na výstavbu stezek do šíře 2 metrů, odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí, závor, herních a fitness prvků, na značení stezek atd.

Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen “PUPFL”) na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a hl. města Prahy).

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 15. 5. 2016
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 56 000 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 – 2020

Způsobilé výdaje:

 • Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků,
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor,
 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
 • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že:
  • se jedná o nezastavěný pozemek,
  • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,
  • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace,
  • výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci.

Zásadní podmínky

 • Žadatelem o dotaci nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.