M08 – 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

program je aktuálně uzavřený

Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční/ne­investiční náklady, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc únor 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Termín vyhlášení výzvy: únor 2016
Příjem žádostí: 3. – 15. 5. 2016
Termín ukončení projektu: žadatel je povinen podat Žádost o proplacení nejpozději 24 měsíců od data podepsání Dohody o poskytnutí dotace
Alokace na výzvu: 220 000 000 Kč

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Zásadní podmínky:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o posouzení stavu porostů náhradních dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že porostní skupiny, na kterých je realizován projekt mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 % a aktuální věk maximálně 45let. Za náhradní dřeviny se pro účely této operace považuje Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp.

Způsobilé výdaje:

 • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy,
 • příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů,
 • umělá obnova sadbou,
 • hnojení lesních dřevin při výsadbě,
 • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).