M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření

otevření plánováno na 2016

Tento program je primárně určen všem uživatelům půdy evidovaných v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku. Tyto závazky jsou realizovány jako pětileté a závazky navazující na pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu. K hlavním cílům této dotace patří integrovaná produkce ovoce, zeleniny a révy vinné, ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, biopásy, ochrana čejky chocholaté a zatravňování drah soustředěného odtoku. Předpokládané spuštění programu je stanoveno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

1) integrovaná produkce ovoce

2) integrovaná produkce révy vinné

3) integrovaná produkce zeleniny

4) ošetřování travních porostů

5) zatravňování orné půdy

6) biopásy

7) ochrana čejky chocholaté

8) zatravňování drah soustředěného odtoku

Zásadní podmínky:

Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu.

Podpora se v rámci celého opatření poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS.

Metodika výpočtu platby je založena na stanovení ztráty příjmu a dodatečných nákladů vyplývajících z agroenviron­mentálně-klimatického závazku.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline.

Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.

další informace budou upřesněny výzvou