M11 – Ekologické zemědělství

otevření plánováno na 2016

Cílovou skupinou tohoto programu jsou FO nebo PO, které provozují zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., obhospodařují v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňují definici aktivního zemědělce a zároveň jsou vedeni v evidenci zemědělského podnikatele. Hlavním cílem dotace je podpora hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013 a zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin

Zásadní podmínky:

Podpora zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění.

Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu.

Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS.

Platba je postavena na rozdílu příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku ekologické a konvenční produkce na daném typu kultury.

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.

Za způsobilý výdaj je považován dobrovolný závazek k přechodu na postupy a způsoby ekologického zemědělství či k zachování těchto postupů a způsobů, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

další informace budou upřesněny výzvou