M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

otevření plánováno na 2016

Cílovou skupinou tohoto programu jsou fyzické nebo právnické osoby, která provozují zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a obhospodařují v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu. Hlavním cílem podpory je kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat. Snížením intenzivních technologií (omezení hnojení) v oblastech Natura 2000 přispěje podpora k zachování nebo zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat („stepping stones“), při vhodném způsobu obhospodařování zemědělské půdy ⇒ tyto oblasti je vhodné podporovat z hlediska možného rozšíření druhů a biotopů

Zásadní podmínky:

Podpora má formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS.

Platba je založena na rozdílu příspěvku na úhradu při obvyklé úrovni hnojení a při zákazu hnojení (omezení intenzivních technologií).

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou