M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

otevření plánováno na 2016

Tento program je primárně určen všem FO nebo PO, kteří provozují zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařují v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňují definici aktivního zemědělce a zároveň jsou vedeni v evidenci zemědělského podnikatele. Hlavním cílem této dotace je podpora plné nebo částečné kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Předpokládané spuštění programu je stanoveno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013 a zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Zásadní podmínky:

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS.

Podpora se poskytuje jako paušální platba v následující výši na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou