M14 – Dobré životní podmínky zvířat

otevření plánováno na 2016

Cílovou skupinou tohoto programu jsou FO nebo PO, které provozují zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a které se dobrovolně zavážou k provádění podmínek v rámci závazku a splňují definici aktivního zemědělce. Hlavním cílem podpory je zlepšit a optimalizovat životní podmínky zvířat a to pomocí těchto podporovaných aktivit: zvýšením lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšením stájového prostředí v chovu mléčného skotu, výběhu/přístupu k pastvě pro suchostojné krávy, zlepšením životních podmínek pro prasničky a prasnice a zvětšením plochy pro selata. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a která se dobrovolně zaváže k provádění podmínek v rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

1) zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic

2) zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu

3) výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy

4) zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice

5) zvětšení plochy pro selata

Zásadní podmínky:

Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na 1 VDJ.

Závazky jsou realizovány jako jednoleté.

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.

Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline operace.

další informace budou upřesněny výzvou