Interreg V-A Česká republika – Polsko

program je aktuálně otevřený

V rámci tohoto Operačního programu bude možné získat dotaci na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, přičemž klíčovým hodnotícím kritériem těchto projektů bude významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí. Většina finančních prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury.

Operační program se primárně zaměřuje na bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráci vládních a nevládních institucí.

Interreg V-A Česká republika – Polsko je primárně určen pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, pro Evropské seskupení pro územní spolupráci apod.

 • Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Společný sekretariát: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, www.cz-pl.eu
 • **Regionální subjekty: Krajské úřady Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezské­ho kraje
 • Alokace: 226 mil. EUR (z ERDF)
 • Webové stránky: www.cz-pl.eu

K dosažení cíle si Interreg V-A Česká republika – Polsko stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Společné řízení rizik:

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik.

 • PO1 SC 1.1: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

PO2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti:

Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil.

 • PO2 SC 2.1: Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních a kulturních zdrojů regionu

PO3: Vzdělání a kvalifikace:

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního u­čení.

 • PO3 SC 3.1: Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce

PO4: Spolupráce institucí a komunit:

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě.

 • PO4 SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

PO5: Technická pomoc:

 • PO5 SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

Dotační území:

Česká strana: Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj

Polská repubilka: Dolnoslezské vojvodství (subregiony: jelenohorský a wałbrzyský, okres strzelińský), Opolské vojvodství a Slezské vojvodství (subregiony: bielský a rybnický, okres pszczyńský)

Dotační území OP CZ-PL

Popis

PO1 SC 1.1: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Tento program je určen pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy a pro nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení. Hlavním cílem je zvýšit schopnost včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální povahy, nebo vyvolané lidskou činností. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení

Podporované aktivity:

1) investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik:

 • realizace systémových opatření směřujících ke zvýšení koordinace činností prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik; jedná se o opatření systémové, zastřešující povahy, vytvářející základní legislativní a technické podmínky pro společnou koordinaci činností záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení (smluvní a právně administrativní nastavení pravidel komunikace či pravidel realizace společných zásahů apod.)
 • realizace opatření směřujících k propojení systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik a zvýšení jejich kompatibility – úpravy či nástavby existujících systémů zajišťující kompatibilitu a dostupnost na obou stranách hranice
 • společné mapování rizik, vytváření, rozšiřování a aktualizace společných informačních bází rizik

2) investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice:

 • pořízení technických prostředků tam, kde je to prokazatelně nezbytné pro realizaci efektivního koordinovaného nebo společného zásahu záchranných a bezpečnostních slo­žek
 • úpravy technického vybavení, jímž disponují záchranné a bezpečnostní složky, směřující ke zvýšení jeho kompatibility a k umožnění či usnadnění společných zásahů v oblastech prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 • nezbytné investiční aktivity, jejichž cílem bude přizpůsobení infrastruktury pro využití zakoupené/zmo­dernizované techniky a vybavení

3) společná odborná příprava pracovníků záchranných/bez­pečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti:

 • školení týkající se právně administrativních a jiných podmínek krizového řízení a řešení mimořádných událostí v partnerské zemi v rámci teoretické i praktické odborné přípravy záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení (vč. nezbytného jazykové vzdělávání)
 • společná cvičení a příprava záchranných a bezpečnostních slo­žek

PO2 SC 2.1: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Tento program je určen pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky a pro asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem je zvýšení využití přírodního a kulturního bohatství nacházejícího se v programovém území za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost.

Vhodný žadatel:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • církve a náboženské spolky
 • asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu

Podporované aktivity – výzva 6:

1) zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí:

 • rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit
 • realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu

2) podpora využití nehmotného kulturního dědictví

3) infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu:

 • rekonstrukce/přes­tavba a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit, konkrétně:
  • modernizace lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit
  • realizace opatření zvyšujících kapacitu lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit
  • opatření směřují k vyšší dopravní propustnosti na komunikacích a ke zvýšení kapacity silniční sítě (zlepšení parametrů komunikaci umožňující průjezd vozidel, které původně projíždět nemohla, např. kvůli hmotnosti či rozměrům apod.)
  • realizace technických opatření na silnicích vedoucí k lepší přeshraniční dostupnosti turisticky významných území (např. opatření dopravní telematiky zlepšující dostupnost turisticky vytížených lokalit apod.)
 • výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 • výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.)

4) společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů:

 • využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod.
 • společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území
 • společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu, včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)

5) Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

PO3 SC 3.1: Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce

Tento program je určen pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace a pro Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je zvýšení inovativnosti vzdělávacího systému v přeshraničním kontextu za účelem posílení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podporované aktivity:

1) příprava a realizace společného vzdělávání:

 • příprava (či úprava), koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání
 • realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními
 • systémová opatření v oblastí vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace apod., směřující ke zvýšení pracovní mobility zejména osob vstupujících na trh práce ve společném pohraničí a zvýšení jejich šanci na uplatnění na trzích práce v obou zemích

2) spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce:

 • iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce
 • realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u nichž si mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxi

3) rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému:

 • výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny)

PO4 SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Tento program je určen pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci a pro církve a náboženské spolky. Hlavním cílem je zvýšit intenzitu spolupráce institucí a zlepšit spolupráci a soužití místních komunit ve společném regionu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • církve a náboženské spolky

Podporované aktivity:

1) opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni

2) rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

3) vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů:

 • realizace spolupráce samospráv a komunit v oblastech jako je spolupráce mládeže, aktivity zaměřené na mládež (včetně osvětových aktivit), společensko-kulturní aktivity přispívající ke vzájemnému poznání a porozumění apod.
 • kooperační aktivity směřující k upevňování společné identity
 • společné plánování rozvoje dopravní sítě a koordinace investic do silniční infrastruktury
 • spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny (společné programy ochrany, osvěty i vzdělávání obyvatel apod.)
 • spolupráce v oblasti územního plánování a využití území
 • realizace společných aktivit v oblasti veřejných služeb celospolečenského významu

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou

PO5 SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

Hlavním cílem tohoto programu je podpořit efektivní řízení programu po celé programovací období 2014 – 2020. „V souvislosti s tím jsou v rámci programu financovány prostřednictvím Technické pomoci zejména náklady spojené s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou a evaluací, propagací a poskytováním informací, či budování absorpční kapacity pro operace podporované v programovém území." Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Podporované aktivity:

1) ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace programu

2) vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace programu

3) zavedení a údržba informačních systémů pro řízení programu a pro žadatele, příjemce

4) poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu a příjemcům

5) vypracování evaluací, studií a analýz

6) realizace aktivit publicity a propagace

7) příprava navazujícího programového období 2021+

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou