PO 1 SC 4: Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků

otevření plánováno na 06/2015

Tento program je určen pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho řízené organizace. Hlavním cílem je zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti a zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc červen 2015.

Vhodný žadatel:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho řízené organizace

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: červenec 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky tak, aby mohla být problematika nastavení systému služeb zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání řešena plošně v celé ČR.

Podporované aktivity, které mají zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti: 

1) podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce

2) tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění

3) tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání

4) podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce

5) tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti

6) rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří

Podporované aktivity, které mají zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání: 

1) tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání, provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu

2) tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů

3) realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou