PO 1 SC 1.3.1 / 1.3.2 – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli – výzva 03_15_021

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Úřad práce ČR. Hlavním cílem je zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy bylo provedeno 3. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

Úřad práce ČR

Termín vyhlášení výzvy: 3.8. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 3. 8. 2015
Příjem žádostí: 3. 8. – 31. 12. 2020
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
Místo realizace: Celá ČR a EU.

Podporované aktivity:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích;
 • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd.,
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků;
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti