PO 2 SC 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb

otevření plánováno na 06/2015

Tento program je určen pro poskytovatele služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, organizační složku státu, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatele, školy a školská zařízení, pro výzkumné a vzdělávací instituce a pro organizace profesní. Hlavním cílem je zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a další navazujících služeb podporujících sociální začleňování a zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc červen v roce 2015.

Vhodný žadatel:

  • poskytovatelé služeb
  • kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí
  • organizační složka státu (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR)
  • nestátní neziskové organizace
  • zaměstnavatelé
  • školy a školská zařízení
  • výzkumné a vzdělávací instituce
  • profesní organizace

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: červenec 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky tak, aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v rámci celé ČR.

Zároveň budou intervence zaměřeny zejména na území s nedostatečným pokrytím kvalitních služeb a na území s žádnou či nízkou nabídkou sociální práce, terénních a ambulantních služeb či služeb komunitního typu.

Dostupnost sociálních služeb je v Česku územně diferencovaná – lepší dostupnost je v městských aglomeracích, horší v periferních regionech. Snížit nerovnosti ve zdraví je též třeba primárně ve vybraných lokalitách a regionech.

Podporované aktivity, které mají zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování:

1) podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami

2) rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci

3) podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných slu­žeb

4) zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.

5) propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména veřejná správa, kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti: systém výkaznictví sociálních služeb (bude sloužit pro sledování dat o poskytovaných službách v území), registr sociálních služeb (pro základní evidenci poskytovatelů služeb s vydaným oprávněním), sledování sociálních jevů a sociálních programů (pro plánování rozvoje služeb ve vztahu k výskytu sociálních jevů ve společnosti a pro efektivní alokaci zdrojů)

6) rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí

7) systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování

8) podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.

9) podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb

10) podpora a posilování koordinační role obcí: tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení

11) vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů

12) podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, multidiscipli­nárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení, apod.; vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného zacházení

13) budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO

Podporované aktivity, které mají zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity:

1) podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče. Kromě specializačního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné stáže a příprava vzdělávacích materiálů

2) zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta; financovány budou především potřebné režijní náklady (např. jízdné) a vzdělávání zdravotnického personálu apod.

3) vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizace programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin

4) realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám

5) podpora transformace a deinstituciona­lizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele

6) aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity, jako je:

  • tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová intervence, case management, specifické komunikační dovednosti, fyzická bezpečnost pracovníků, vzdělání v oboru psychiatrické sestry, komunitní psychiatrické sestry. Dále vzdělávání pro osoby zapojené do procesu reformy psychiatrické péče, ať již jde o lékařské a nelékařské pracovníky (např. praktičtí lékaři) nebo ezdravotníky (učitelé, pracovníci státní správy apod.)
  • informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost přicházející do styku s duševně nemocnými jako jsou např. přednášky, workshopy, diskuse, kampaně, peerovské programy apod.

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou