PO 2 SC 3: Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit

otevření plánováno na 06/2015

Tento program je určen pro subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje. Hlavním cílem je zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc červen v roce 2015.

Vhodný žadatel:

  • subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: červenec 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude podpora v rámci této investiční priority zacílena na území mimo hl. m. Prahu pokrytá Místními akčními skupinami, kterým byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Podporované aktivity (příjemcem podpory jsou kraje): 

Za účelem dosažení stanoveného specifického cíle budou podporovány aktivity, které budou identifikovány jednotlivými MAS ve schválených Komunitně vedených strategiích místního rozvoje (tzv. bottom-up approach) v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti (tedy v souladu se zaměřením prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou a prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly OP Zaměstnanost). Jedná se zejména o následující aktivity:

1) podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni

2) podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

3) podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

4) vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání

5) podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce

6) vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí

7) podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou