PO 3 SC 3.1.1 – Budování kapacit a profesionalizace NNO – výzva 03_15_031

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro nestátní neziskové organizace (NNO). Hlavním cílem jsou aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru a dále také budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 3. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • nestátní neziskové organizace (NNO) – které prokáží dobu existence min. 2 roky od vyhlášení výzvy a zároveň mají zveřejněnou aktuální zprávu na webových stránkách, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát
  • spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
  • ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
  • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Termín vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015
Zpřístupnění žádostí v MS2014+: 1. 9. 2015
Příjem žádostí: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 75 000 000 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 500 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru – např. pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, personální zajištění a podobně
 • budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součístí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti