PO 4 SC 4.1.1 – Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 – výzva 03_15_019

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a pro asociace a sružení obcí a krajů. Mezi hlavní cíle programu patří optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 31. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu včetně justice
 • státní příspěvkové organizace
 • asociace a sdružení obcí a krajů

Termín vyhlášení výzvy: 31. 8. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 7. 9. 2015
Příjem žádostí: 7. 9. – 31. 12. 2019
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 2 020 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity pro SC 4.1.1:

1) dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních dokumentů, studií proveditelnosti a dalších obdobných dokumentů
 • modelace procesů, standardizace

2) zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, strategie, koncepce, studie proveditelnosti, interní akty řízení
 • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického a projektového řízení
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • procesní a finanční audity, nepokryté národními aktivitami

3) podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA):

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti
 • zavádění nových a rozvoj stávajících nástrojů snižování administrativní a regulační zátěže (webové aplikace, sdílené platformy, databáze aj.)
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)

4) zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
 • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř VS i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)

5) optimalizace výkonu veřejné správy v území:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • certifikace
 • procesní, personální a finanční audity, nepokryté národními aktivitami
 • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály aj.)

6) nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti, interní akty řízení
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • certifikace
 • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami
 • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály aj.)

Podporované aktivity pro SC 4.1.2:

1) realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě:

 • odpovědné zadávání veřejných zakázek (aplikace základních zásad zadávacího řízení, stanovení požadavků na kvalifikaci dodavatelů, stanovení hodnotících kritérií) a proces vedení zadávacího řízení
 • naplnění standardů kybernetické bezpečnosti (včetně využívání zkušeností ze zahraničí)
 • pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
 • rozvoj soft skills dle oboru působnosti pracovníka (řešení konfliktů a vyjednávání, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti, řešení problémů, osobní efektivita, asertivita, komunikace s veřejností)
 • územní plánování
 • environmentální management
 • zvládnutí krizového řízení a součinnost složek IZS
 • rekodifikace vybraných oblastí práva, finanční řízení, využívání alternativních forem řešení sporů apod.

2) zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
 • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů (motivační parametry, teambuildingové prvky, mentoring, samovzdělávání, sociometrické šetření aj.)
 • vzdělávání – kurzy, semináře, coaching, stáže (sdílení dobré praxe)
 • personální a procesní audity, nepokryté národními aktivitami

3) profesionalizace státní služby:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů v oblasti státní služby
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • jednotné testovací prostředí
 • pilotní ověření
 • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
 • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti