PO 5 SC 1: Technická pomoc

otevření plánováno na 06/2015

Tento program je určen pro řídicí orgán OPZ. Hlavním cílem je zajištění řádné implementace OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu. „V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financována zejména opatření pro podporu přípravy, řízení, implementace, monitorování, hodnocení, publicity, kontroly a auditu, vytváření sítí a řešení stížností. Financovány budou rovněž aktivity na posílení administrativní kapacity implementačních orgánů OPZ a absorpční kapacity předkladatelů projektů." Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc červen v roce 2015.

Vhodný žadatel:

  • řídicí orgán OPZ

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: červenec 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

1) zajištění přípravy, hodnocení, výběru, kontrahování, monitorování, administrace, kontroly a auditu projektů/operací, zajištění řízení a implementace operačního programu

2) školení, semináře a vzdělávání pro pracovníky implementačních or­gánů

3) poradenství žadatelům o podporu z OPZ při přípravě projektů/operací

4) činnost Monitorovacího výboru a jeho pracovních skupin

5) zasedání Řídicího orgánu a jeho pracovních skupin

6) technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu

7) archivace dokumentů

8) vypracování návrhů zpráv pro jednání výborů

9) propagace programu na veřejnosti, semináře, informační akce, komunikace, publicita

10) výzkumné studie a šetření zaměřené na další rozvoj programu

11) evaluace, sledovací studie

12) provoz, údržba a další rozvoj monitorovacího a informačního systému

13) studie a výměna zkušeností s multiplikačním účinkem, vytváření sítí

14) podpora při řešení stížností

15) podpora opatření ke snížení administrativní zátěže žadatelů, příjemců a subjektů implementační struktury

16) podpora ukončování OP LZZ

17) příprava OP navazujícího v příštím programovém období na OPZ

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou