PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji – výzva 03_15_003

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad. Podpora v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže je určena pouze pro regiony NUTS II, ve kterých míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–24 let přesáhla v roce 2012 hodnotu 25 % – v ČR se jedná pouze o jeden region, a to NUTS II Severozápad. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy bylo provedeno 3. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Úřad práce České republiky

Termín vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 17. 8 .2015
Příjem žádostí: 17. 8 – 31. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 10. 2018
Alokace na výzvu: 639 359 258 Kč
Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč

Podpora v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže je určena pouze pro regiony NUTS II, ve kterých míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–24 let přesáhla v roce 2012 hodnotu 25 %.

V ČR se jedná pouze o jeden region, a to NUTS II Severozápad. Jiné regiony nejsou pro podporu v rámci této investiční priority způsobilé

Podporované aktivity:

1) zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti

2) poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

3) poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce

4) poskytování rekvalifikací: získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování; za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala

5) podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností: jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží

6) podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků

7) motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti