PO 4 SC 1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let (EFRR) – výzva č. 19

program je aktuálně uzavřený

komplementární výzva:

 • IROP
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • OZP
  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou práci
 • OP VVV
  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Specifický cíl 3.1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • OP PPR
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, Specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Vhodný žadatel:

 • hlavní město Praha
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • vzdělávací zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • veřejné vysoké školy
 • mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze
 • základní školy se sídlem v hl. m. Praze

Termín vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 21. 11. 2015 – 5. 1. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2018
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 500 000 – 40 mil. Kč

Dílčí alokace pro jednotlivé skupiny aktivit:

 • Skupina aktivit A: 100 mil. Kč
 • Skupina aktivit B: 50 mil. Kč
 • Skupina aktivit C: 50 mil. Kč
 • Skupina aktivit D: 50 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
 • Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

A) vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol

B) podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let)

C) Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

D) Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání