Operační program Doprava (OPD)

Operační program Doprava se zaměřuje na urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschop­nosti ČR a jeho hlavním cílem je zlepšení dopravní infrastruktury na území České republiky. V rámci OPD bude možné získat dotaci na aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie a na dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu. Na tento Operační program je celkově vyčleněno 4,7 mld. EUR.

„V rámci OP Doprava bude rovněž sledována situace z hlediska rovnosti mezi muži a ženami s ohledem na pracovní příležitosti a zpřístupňování jednotlivých druhů dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace."

OP Doprava je Operačním programem primárně určeným pro vlastníky a správce dotčené infrastruktury (např. ŘVC, SŽDC, ŘSD apod.), vlastníky dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě, vlastníky a provozovatele plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu, subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava, subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava a případně další relevantní subjekty.

 • Řídící orgán: MDČR
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Alokace: 4,7 mld. EUR
 • Webové stránky: www.mdcr.cz

K dosažení cíle si OPD stanovil tyto 4 prioritní osy:

PO1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu:

 • PO 1 SC 1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
 • PO 1 SC 2: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
 • PO 1 SC 3: Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
 • PO 1 SC 4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)
 • PO 1 SC 5: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • PO 1 SC 6: Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

PO2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu:

 • PO 2 SC 1: Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
 • PO 2 SC 2: Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

PO3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T:

 • PO 3 SC 1: Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

PO4: Technická pomoc:

 • PO 4 SC 1: Podpora a zajištění implementace OP Doprava

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.