OP 1 SC 1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury, např. SŽDC. Hlavním cílem je zlepšení podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy a postupné překonání rozdílu mezi kvalitou a spolehlivostí železnice v ČR a vyspělých zemích EU. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří zejména modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T, modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů, zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF apod. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 29. 04. 2016.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Termín vyhlášení výzvy: 29. 04. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 29. 04. 2016
Příjem předběžných žádostí: 29. 04. 2016 – 31. 12. 2016
Příjem žádostí: 29. 04. 2016 – 30. 04. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 8 000 000 000 Kč
Výše dotace: min. a max. výše způsobilých výdajů není stanovena

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR

Podporované aktivity:

1) modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu a zajištění obnovy kolejových mechanismů na údržbu a zajištění bezpečnosti železniční dopravní cesty a včetně obnovy a modernizace železničních prostředků, mechanismů, technologií a technologických celků, sloužících k zvýšení bezpečnosti a k zprovoznění železniční dopravní cesty při mimořádných událostech nebo krizových situacích

2) modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů

3) zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF

4) úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI

5) modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě)

Způsobilé výdaje:

  1. přímé realizační výdaje,
  2. projektová příprava, autorský a technický dozor,
  3. daň z přidané hodnoty,
  4. osobní náklady (PO4)
  5. pořízení nemovitostí (nákup pozemků)
  6. propagační opatření,
  7. dodatečné práce a služby