OP 1 SC 3: Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury. Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy. K výsledkům bude patřit „větší zapojení multimodální nákladní dopravy v přepravních řetězcích modernizací stávajících a výstavbou nových terminálů multimodální dopravy a to v souladu s prioritami sítě TEN-T a především s ohledem na napojení rozhodujících zdrojů a cílů nákladní dopravy na železniční, případně vodní dopravu." Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • vlastníci / správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků

Termín vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 5. 8. 2016
Příjem žádostí: 12. 8. – 21. 10. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 859 932 335 Kč
Výše dotace: max. 49 % způsobilých výdajů z max. výše 75 mil EUR

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba: trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice

2) Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy

Způsobilé výdaje:

 • 1. přímé realizační výdaje,
 • 2. náklady přípravy a zabezpečení projektu
 • 3. pořízení nemovitostí (nákup pozemků)
 • 4. odpisy
 • 5. leasing
 • 6. finanční výdaje, správní a jiné poplatky
 • 7. propagační opatření,
 • 8. daň z přidané hodnoty,
 • 9. osobní náklady (PO4)
 • 10. dodatečné práce a služby